Overeenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag)

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies

Als er in uw situatie wel sprake is van werkgeversgezag (c.q. het wel wenselijk is om zeggenschap te hebben over de werkzaamheden van de opdrachtnemer), kunt u wellicht de overeenkomst van opdracht gebruiken waarin wordt uitgegaan van vrije vervangbaarheid van de opdrachtnemer. Deze kunt u hier vinden.

Waarom heb ik een overeenkomst van opdracht nodig (geen werkgeversgezag)?

Deze overeenkomst is geschikt voor het vastleggen van afspraken met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden die op iets anders zien dan aanneming (“tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard”), het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het (doen) vervoeren van personen of zaken.

De overeenkomst kan worden gebruikt voor het regelen van de gevolgen van de Wet DBA, waarbij de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft. In dat geval is van belang dat dit model is bedoeld voor situaties waarin geen sprake is van werkgeversgezag. Het ontbreken van werkgeversgezag blijkt uit het feit dat de opdrachtgever alleen aanwijzingen mag geven over het te bereiken resultaat van de opdracht, voor het overige is de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever contractueel uitgesloten. De opdrachtgever heeft daardoor géén zeggenschap over de werkzaamheden van de opdrachtnemer, die vrij is de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding uit te voeren.

Het is van belang dat ondertekening van deze overeenkomst plaatsvindt vóór de 1e uitbetaling.

Wat regelt deze overeenkomst van opdracht?

Deze overeenkomst regelt alle afspraken die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht. Het bevat onder andere bepalingen ten aanzien van:

  • Nakoming en vervanging (kern van de overeenkomst, mag niet worden gewijzigd!)
  • Ziekte/verhindering
  • Vrijwaring
  • Opzegging
  • Aansprakelijkheid
  • Verzekeringen
  • Geheimhouding

Let op!

Dit model bevat een aantal standaardbepalingen welke zijn goedgekeurd door de Belastingdienst en waardoor de overeenkomst niet kwalificeert als dienstverband. Deze cursief gedrukte afspraken in de overeenkomst geven aan dat er geen sprake is van loondienst. Alleen als u werkt volgens die afspraken, weet u zeker dat er geen sprake is van loondienst. En dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden.