Notulen Algemene Vergadering BV

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies

Wat regelt de Notulen Algemene Vergadering?

De aandeelhouders van een bv zijn verplicht om minimaal één keer per jaar te vergaderen. Deze vergadering wordt de Algemene Vergadering (AV) genoemd. Deze Notulen van de Algemene Vergadering gebruikt u om vast te leggen wat in de jaarlijkse AV is besproken en besloten. Aan de hand van de gegevens die u invult, wordt er een kort en zakelijk verslag over de jaarlijkse AV opgesteld.

De wet verplicht bestuurders tot het vastleggen van de besluiten die tijdens de AV genomen zijn. Daarnaast zijn notulen zinvol op terug te kunnen vallen wanneer er later mogelijk onduidelijkheid ontstaat over bepaalde besluiten.

Wat staat er in de Notulen Algemene Vergadering?

In deze Notulen van de Algemene Vergadering vindt u onder andere:

  • besluit tot vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening
  • besluit over de vaststelling en bestemming van de winst / verlies
  • besluit tot decharge van het bestuur
  • besluit tot wijziging bezoldiging bestuurder

Voorwaarden voor het gebruik van de Notulen:

Dit model Notulen van de Algemene Vergadering gaat van een aantal dingen uit:

  • De vennootschap heeft geen Raad van Commissarissen.
  • Bij de vergadering zijn slechts aandeelhouders aanwezig en géén andere vergadergerechtigden (zoals aandeelhouders zonder stemrecht, certificaathouders met stemrecht en vruchtgebruikers/pandhouders met vergaderrecht).
  • Besluiten worden genomen met unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders (ook aandeelhouders die niet op de vergadering aanwezig zijn moeten instemmen).
  • Er vindt geen oproeping plaats.